Bảng thống kê lô tô Đà Lạt

Lô tô Đà Lạt chủ nhật, 01-03-2009

ĐầuLô tô
007,09
118
221,28
334
4
557,59
662,64,64,65,68
774
884,85,87
994

Lô tô Đà Lạt chủ nhật, 22-02-2009

ĐầuLô tô
003,07
114
2
330,36
443,45,46
551,54,54,58
662
771,71
8
990,91,92

Lô tô Đà Lạt chủ nhật, 15-02-2009

ĐầuLô tô
005,06
113
224,26,27
330,34,37
440,43,44
551,51
667
7
889
992,98

Lô tô Đà Lạt chủ nhật, 08-02-2009

ĐầuLô tô
001,06,08
115,17
222
333,39
445,46
552,53
662,66,68
775
881
999

Lô tô Đà Lạt chủ nhật, 01-02-2009

ĐầuLô tô
0
115,16,18
221,28
330,35,39
445
553,54,54
665,69
775,75,78
8
993

Lô tô Đà Lạt chủ nhật, 25-01-2009

ĐầuLô tô
001,06,08,09
118
225
332
444,48,48
552
668
778
887,89
990,97,98

Lô tô Đà Lạt chủ nhật, 18-01-2009

ĐầuLô tô
000,02
116,18
222,23,28
336
4
555
661,68
776,78
882,88
990,91,95